Az EURO-NIKO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1203 Budapest, Baross u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-876527, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), mint a webaruhaz.geprongyok.hu domain használója, és mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató, az Ektv. 13/A. §-a alapján, illetve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeli a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vevők és vállalkozások nevében eljáró természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait.

I. Webáruház üzemeltetése

I.1. Az adatkezelés célja

Az EURO-NIKO Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatáshoz, hegesztéstechnikai termékek elektronikus úton kötött szerződés útján, házhozszállítás mellett történő értékesítéshez elengedhetetlen a vevők bizonyos adatainak kezelése. A webáruház üzemeltetésével összefüggő adatkezelés célja a webaruhaz.geprongyok.hu oldal felületein elérhető termékek adásvételére irányuló szerződések megkötése az EURO-NIKO Kft. és a szolgáltatás igénybe vevője között, a termékek vételárának és szállítási díjának számlázása, a számlák kiegyenlítésének figyelemmel kísérése, a termékek szállítási címre történő eljuttatás, a szerződésből eredő követelések érvényesítése, továbbá a szerződéssel kapcsolatos számviteli bizonylatok mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzése.

I.2. Kezelt adatok köre

A webáruház üzemeltetése céljából az EURO-NIKO Kft. a természetes személy vevők és vállalkozások nevében eljáró természetes személyekre nézve az alábbi személyes adatokat kezeli:
– név,
– e-mail,
– telefonszám,
– lakcím,
– szállítási név,
– szállítási cím.
Amennyiben a vevő nem természetes személy (pl. cég vagy egyéb szervezet), akkor a fenti adatokat a kapcsolattartóként megadott természetes személy vonatkozásában kezeli az EURO-NIKO Kft.

I.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a név és lakcím adatok esetében az adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötése, teljesítése és a szerződésből eredő igénye kérvényesítése [Ektv. 13/A. (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],az e-mail cím, a telefonszám, a szállítási név és szállítási cím esetében az adatkezelés jogalapját az adatoknak a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges volta [Ektv. 13/A. (3) bekezdése], illetve az EURO-NIKO Kft. mint adatkezelő és a vevő, mint érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] képezi.

A számlák, mint számviteli bizonylatok, és ez által a számlán feltüntetett és az EURO-NIKO Kft. számlázási rendszerében tárolt név és lakcím adatokat a számviteli bizonylatok megőrzését előíró jogszabályi rendelkezésekből eredőkötelezettség teljesítése érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján is kezeli a társaság.

A regisztrált vevők e-mail címét és a felhasználónevét, továbbá név, lakcím, telefonszám, szállítási név és szállítási cím adatait az érintett hozzájárulása alapján, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint kezeli az EURO-NIKO Kft.

I.4. Az adatkezelő és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre

Az adatokat az EURO-NIKO Kft. kezeli, és az adatokhoz a társaság mindenkori vezető tisztségviselői és munkavállalói e jogviszonyukból eredő feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá.

A szállítási név és cím adatok a szállítási feladat elvégzése céljából, a szállítási feladat elvégzéséig történő kezelésre átadásra kerülnek a szállítási feladatokat mindenkor ellátó szolgáltató részére, aki jelenleg a Royal Futár Hungária Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32., cégjegyzékszám: 01-09-973330)

A számlák, mint számviteli bizonylatok, és ez által a számlán feltüntetett és az EURO-NIKO Kft. számlázási rendszerében tárolt név és lakcím adatok a könyvviteli feladatok ellátása céljából a könyvviteli feladatokat mindenkor ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, aki jelenleg a MO-NA 2003 Bt. (székhely:4028 Debrecen, Gyöngyvirág utca 7., cégjegyzékszám: 09-06-012965).

I.5. Az adatkezelés időtartama

Az EURO-NIKO Kft. az adatokat az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkeztéig kezeli:

 • a szerződés alapján fennálló kötelezettségek kölcsönös, maradéktalan teljesítése, vagyis a termék átadását igazoló szállítólevél EURO-NIKO Kft. -hez történő visszaérkezése, valamint a vevőt terhelő vételár és szállítási díjkiegyenlítése;
 • a vevő szerződéstől való elállása, és az elállásból eredő kötelezettségek kölcsönös, maradéktalan teljesítése, azaz a vevő részéről a termék EURO-NIKO Kft. részére történő visszajuttatása, az EURO-NIKO Kft. részéről pedig a megfizetett vételár és szállítási díj visszatérítése.

Szavatossági vagy jótállási igény érvényesítése esetén a vevő név és lakcím adatait, valamint az igény bejelentésével együtt a vevő által megadott egyéb elérhetőségi adatokat (telefonszám, e-mail cím) az EURO-NIKO Kft. a kellékszavatosságon, vagy jótálláson alapuló megalapozott igények rendezéséig, vagy az esetleges jogviták lezárásig kezeli. A regisztrált vevők e-mail címét és felhasználónevét, továbbá név, lakcím, telefonszám, szállítási név és szállítási cím adatait az EURO-NIKO Kft. az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható az EURO-NIKO Kft. székhelyére (1203 Budapest, Baross u. 1.) küldött papír alapú küldemény vagy a társaság e-mail címére (info@geprongyok.hu) küldött üzenet útján.

II. Hírlevél küldés

II.1. Az adatkezelés célja

Az EURO-NIKO Kft. hírlevél küldése céljából azért kezel személyes adatokat azokra a természetes személyekre nézve, akik ehhez a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárultak, hogy időszakonként – akár havonta több alkalommal is – e-mail formájában értesítéseket küldhessen a webaruhaz.geprongyok.hu oldalon elérhető termékekről, újdonságokról, akciókról.

II.2. Kezelt adatok köre

Hírlevelek küldése céljából az EURO-NIKO Kft. valamennyi feliratkozott személytekintetében az alábbi adatokat kezeli:

 • e-mail cím
 • keresztnév.

II.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelést az érintett hozzájárulásán, azaz akaratának önkéntes, a hírlevél küldése céljából tett, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatáson alapuló, az adatkezelési hozzájárulás megadását jelölő négyzet bejelölésével és a „Feliratkozás” gomb megnyomásával kifejezett, egyértelmű kinyilvánításán alapul. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

II.4. Az adatkezelő és az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre

Az adatokat az EURO-NIKO Kft. kezeli, és az adatokhoz a társaság mindenkori vezető tisztségviselője és a hírlevélküldő szolgáltatás kezelésével megbízott munkavállalója fér hozzá.

II.5. Az adatkezelés időtartama

Az EURO-NIKO Kft. az adatokat a hírlevélküldő szolgáltatás fenntartásáig, de legfeljebb az érintett hírlevélküldés céljából történő adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható az EURO-NIKO Kft. székhelyére (1203 Budapest, Baross u. 1.) küldöttpapír alapú küldemény, a társaság e-mail címére (info@geprongyok.hu) küldöttüzenet vagy a minden hírlevél alján megtalálható, leiratkozási felületre átirányító link használatával.

III. Valamennyi adatkezelésre irányadó közös szabályok

III.1. Az adatok forrása

Az adatokat az érintett, vagyis az a személy bocsátja az EURO-NIKO Kft. rendelkezésére, akire az adatok vonatkoznak, aki az adatok alapján azonosítható.

Abban az esetben, ha valaki akár a webáruházban történő vásárlás, akár regisztráció, akár hírlevélre történő feliratkozás során nem a saját személyes adatait adja meg az EURO-NIKO Kft. részére, az adatokat adatátadó személy a személyes adattal visszaélésből eredő büntetőjogi következmények terhe mellett az adatok átadásával kijelenti, hogy rendelkezik az érintett részéről az adatok átadásához szükséges hozzájárulással. E jognyilatkozat valótlansága esetén az ebből eredő következményekért úgy az érintett, mint az EURO-NIKO Kft. irányában az adatokat átadó személy felel.

III.2. Az érintettek jogai

Az érintett az EURO-NIKO Kft. által kezelt adatok tekintetében jogosult

 • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, különösen arról, hogy az érintettre vonatkozóan
  • az EURO-NIKO Kft. milyen személyes adatokat kezel,
  • az EURO-NIKO Kft. milyen célból kezel személyes adatokat,
  • milyen kategóriába tartozó, milyen tartalmú adatokat kezel az EURO-NIKO Kft.,
  • milyen forrásból rendelkezik az EURO-NIKO Kft. személyes adatokkal,
  • milyen jogszabályi felhatalmazás (jogalap) alapján kezel EURO-NIKO Kft. személyes adatokat,
  • személyes adatokat az EURO-NIKO Kft. kikkel közölt vagy fog közölni,
  • személyes adatokon adatfeldolgozási tevékenységet ki végez, mi az adatfeldolgozó neve, címe és milyen tevékenységet végez az adatokkal,
  • személyes adatokat az EURO-NIKO Kft. meddig tervezi tárolni, vagy ha ezt nem lehet tudni, akkor milyen szempontok alapján határozzák meg az adattárolás időtartamát,
  • kezelt személyes adatok kapcsán az érintett kérheti az EURO-NIKO Kft-től a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
  • kezelt személyes adatok kapcsán a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni, amennyiben az EURO-NIKO Kft. által kezelt adatok nem pontosak;
 • az adatkezelés korlátozását kérni, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontos EURO-NIKO Kft. ágát – ilyen esetben a korlátozás addig tart, ameddig az EURO-NIKO Kft. ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, és szükség esetén elvégzi azok helyesbítését,
  • az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
  • az EURO-NIKO Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés megjelölt céljából, de az érintett igényli azokat jogai érvényesítéséhez, vagy
  • az érintett az EURO-NIKO Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozik – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az EURO-NIKO Kft. adatkezelést alátámasztó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, feltéve, hogy az EURO-NIKO Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést nem indokolja olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely
  • a. elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és jogaival szemben, vagy
  • b. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés (regisztrált vevők, hírlevél címzettjei)esetén az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni;
 • személyes adatainak vagy azok bármelyikének törlését vagy zárolását kérni;
 • a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, vagy kérni, hogy a személyes adatokat az EURO-NIKO Kft. közvetlenül továbbítsa az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek;
 • az adatok kezelését megtiltani.

Törlés helyett az EURO-NIKO Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli az EURO-NIKO Kft., ameddig fennáll az a jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

III.3. Jogorvoslati lehetőségek.

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a jelen nyilatkozatban rögzített, illetve az adatkezelésre irányadó jogszabályokban biztosított jogait, jogosult megkeresni az EURO-NIKO Kft-t a sérelmesnek vélt helyzet megszüntetése érdekében. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Az érintett jogosult továbbá jogait bírói úton érvényesíteni.